नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा

  • EN NP
Invitation for Electronic Sealed Quotation IFB No. DOHS/G/SQ-55/EDCD/2074-75/ Procurement of Cap Miltefosine 50 mg
29th Jan, 2018 अद्यावधिक मिति: २०७५-३-२१

Invitation for Electronic Sealed Quotation IFB No. DOHS/G/SQ-55/EDCD/2074-75/ Procurement of Cap Miltefosine 50 mg